Premierowo. „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie”. Zdradzamy wnętrze.

Od dziś do chwili premiery „Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie” anonsujemy co w jego wnętrzu:

Mykoła Riabczuk

„Ukraińska kultura po komunizmie: między postkolonialnym wyzwoleniem a neokolonialnym zniewoleniem”

Niezależność dała ukraińskiej kulturze wolność od ograniczeń ideologicznych i represji ze strony KPZR i KGB. Nie uwolniła jej jednak spod inercyjnej władzy dyskursu imperialnego i nie unicestwiła jego zdolności przetrwania i samopowielania przy pomocy neokolonialnych praktyk oraz instytucji. Brak represji fizycznych daje ukraińskiej kulturze pewne szanse, ale nie eliminuje ogólnej ambiwalencji i niepewności.

Mykoła Riabczuk

Микола Рябчук

„Українська культура після комунізму: між пост колоніальним визволенням та неоколоніальним поневоленням”

Схоже, в Україні довго ще буде присутня збережена з імперських часів упередженість російськомовного населення до української культури. Парадигматично ця настанова моделює класичне расистське ставлення колонізаторів до колонізованих, білих до чорних.

Mykola Riabchuk

„Ukrainian Culture after Communism: Bet ween Postcolonial Liberation and Neocolonial Enslavement”

Independence provided Ukrainian culture with freedom from ideological restrictions and repressive pressure of the Communist Party and KGB. However, it did not liberate it from the inertial power of the imperial discourse and did not annihilate its ability of selfpreservation and selfrecreation with the help of neo-colonist practices and institutions. The absence of physical repressions gives Ukrainian culture a certain chance, but does not eliminate the general ambivalence and uncertainty.