Raport białoruski wśród najciekawszych projektów MSZ RP

Miło nam poinformować, że przygotowywany przez zespół naszej fundacji „Raport o stanie kultury i NGO w Białorusi”, prezentowany jest na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jako jeden z najciekawszych projektów wspierających polską dyplomację.

O raporcie można poczytać na stronie MSZ RP – CZYTAJ –. W zakładce poświęconej promocji Polski, w której znajdziecie informacje o raporcie białoruskim, prezentowane są najciekawsze projekty, realizowane przez MSZ RP w różnych zakątkach świata, a także prezentowane są inicjatywy służące promocji Rzeczypospolitej Polskiej.

Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi CZYTAJ/POBIERAJ

Отчет о состоянии независимой культуры и НПО в Беларуси ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ

Даклад аб стане незалежнай культуры і НДА ў Беларусі ЧИТАТЬ/СКАЧАТЬ

A Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus READ/DOWNLOAD

Fundacja Open Culture na konferencji The State of Civil Society in Belarus

26-27 października weźmiemy udział w konferencji The State of Civil Society in Belarus, organizowanej w Warszawie przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Gospodarzem konferencji jest Rada Europy. 

Fundacja Open Culture jest partnerem organizacyjnym konferencji.

Gośćmi będą przedstawiciele białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, a także dziennikarze, analitycy, przedstawiciele organizacji zajmujących się Białorusią, przedstawiciele Rady Europy, Europarlamentarzyści.

Podczas konferencji uczestnikom wręczony zostanie numer specjalny „Kultury Enter” – „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi”.

Tatsiana Netbayeva i Paweł Laufer wezmą udział w panelu II:

„Situation of NGOs in Belarus”

Moderator: Mrs. Anna Maria Dyner, analyst, The Polish Institute of International Affairs.

Panelists:

Mrs. Tatiana Poshevalova, Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum,
Mr. Andrej Strizhak, Coordinator of Youth Network of the Radio and Electronic Industry
Workers Union (REIWU),
Mr. Uladzimir Matskevich, founder and director of the Humanitarian Technologies Agency,
Mrs. Tatsiana Netbayeva, Mr. Pawel Laufer, Open Culture Foundation, authors of the „Report on the Condition of NGOs and Independent Culture in Belarus”.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie konferencji oraz na stronie głównego organizatora: www.pulaski.pl

Postuluj za reformą środków z UE dla NGO! My już się włączyliśmy.

Zbieranie podpisów pod 12 postulatami trwa! (Wejdź tutaj)

(Informacja ze strony Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych).

Nowa perspektywa UE: Podpisz dwanaście postulatów

Zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą podpisać się jeszcze pod poniższym stanowiskiem, do kontaktu emailowego: reprezentacja@ofop.eu.

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. Tu można się pod nimi podpisać.

W celu określenia tego dokumentu uwzględniając różne perspektywy sektora pozarządowego, została powołana specjalna grupa robocza „12 postulatów”, złożona z dużych federacji oraz sieci organizacji pozarządowych ( po raz pierwszy przy jednym stole zasiedli reprezentanci organizacji wiejskich, ekologicznych oraz sieci organizacji innych branż), które w toku dyskusji wypracowały ostatecznie 5 postulatów generalnych oraz 12 postulatów szczegółowych, odnoszących się do przyszłej architektury funduszy europejskich.

Postulaty generalne zawierają ogólne zasady, które według organizacji powinny obowiązywać przekrojowo i stanowić jedne z głównych założeń funkcjonowania nowego systemu funduszy.

Zasady generalne mówią o:

 • Wzmocnieniu kapitału społecznego jako jednego z głównych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
 • Zasadzie partnerstwa jako podstawa racjonalnego zarządzania wdrażania funduszy,
 • Zasadzie pomocniczości jako konstytucyjnej podstawie realizacji polityk publicznych państwa, w tym finansowanych z funduszy europejskich,
 • Zrównoważonym rozwoju jako zasadzie strategicznej określającej celowość i sposób wydatkowania funduszy europejskich,
 • Zasadzie równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich.

Wspomniane 12 postulatów, które stanowią konkretne, szczegółowe oczekiwania sektora, wynikające z pięciu zasad ogólnych, znajdują się w załączonym do niniejszego artykułu dokumencie. Dotyczą one następujących kwestii:

 1. Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania),
 2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych,
 3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów,
 4. Stworzenia przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych,
 5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy,
 6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości,
 7. Zwiększenia i zmianie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy,
 8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie,
 9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych,
 10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi,
 11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję,
 12. Przeciwdziałania negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Ponadto Federacja OFOP powoła w najbliższym czasie sekretariat konsultacji, który będzie spełniał rolę zarówno źródła wiedzy o procesie konsultacji ( w tym dokumenty, informacje z ministerstwa, wieści z regionów) jak i swoistego łącznika między stroną rządową i pozarządową, który ma ułatwić obu stronom konsultowanie nowej perspektywy finansowej funduszy 20140-2020.

Więcej informacji, już niebawem na portalu ngo.pl oraz stronie ofop.eu.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy Federacji OFOP i Fundacji Stocznia.

Sygnatariuszami postulatów są:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu „EAPN”
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”
 • Związek Stowarzyszeń „Mazowiecki LEADER”

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem na portalu ngo.pl

„W Ukrainie” czy „na Ukrainie”? Jaki tytuł raportu o Ukrainie?

Jaki dać tytuł raportowi?

Jak sądzicie? Czy właściwsze jest sformułowanie „na Ukrainie”, czy „w Ukrainie”? My stawiamy na tytuł „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie”. Podobnie jak w odniesieniu do „Raportu o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi”. Czekamy na Wasze opinie, argumenty, krytykę.

Mirosław Bańko, autor Innego słownika języka polskiego (2000 r.), pisze: „Forma w Słowacji może czasem razić, ponieważ brzmi urzędowo. Reprezentuje jednak regularny model składniowy, gdyż większość nazw krajów przyłączamy przyimkiem w, a nie na. Przyimek na występuje raczej z nazwami regionów (por. na Orawiena Spiszu), tradycyjnie łączony był z nazwami kilku państw lub obszarów, z którymi łączyły się historyczne zainteresowania Polaków (na Węgrzechna Słowacjina Ukrainiena Białorusina Litwie), poza tym występuje z nazwami niektórych państw wyspiarskich (np. na Kubie). Forma w Słowacji trafiała się już w okresie międzywojennym, a ożyła na nowo po roku 1989. Jej zwolennicy uważają, że podkreśla państwowy charakter Słowacji i w oficjalnym języku jest odpowiedniejsza od formy na Słowacji.”

„Na Ukrainie”, czy „w Ukrainie”, „do Ukrainy”, czy „na Ukrainę”?

Piszcie na adres openculturefoundation@gmail.com i komentujcie na naszej stronie.

Najciekawsze i merytoryczne opinie zamieścimy na naszej stronie oraz opublikujemy na stronie czasopisma „Kultura Enter”, jako głos w dyskusji (przewidziane honorarium) i nagrodzimy egzemplarzami raportu.

Już w poniedziałek głos w tej sprawie zajmie jeden z redaktorów raportu Andriy Savenets.