Zarząd i Członkowie

Paweł Laufer

Paweł Laufer – Prezes Fundacji Open Culture (Polska, Lublin)

Filozof, pisarz, dziennikarz. Autor instalacji literackich. Fundator Fundacji Open Culture. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu wschodniego magazynu „Kultura Enter”. Inicjator cyklu Spotkania „Kultury Enter”. Pomysłodawca i koordynator międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych. Członek zespołu przygotowującego pierwszą i drugą aplikację Lublina w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Laureat nagrody kulturalnej Radia Lublin „Żurawie” 2009 w kategorii „słowo”. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 2009. Autor książek: „Miasto na prowincji” (2004), „Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej” (2010), „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” (2011), (Red.). „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie” (2012), (Red.).

Tatsiana Netbayeva

Dr Taciana Niadbaj – Wiceprezeska Fundacji Open Culture (Białoruś, Połock, Polska, Warszawa)

Dr Tatsiana Netbayeva – poetka, tłumaczka, menadżer projektów kulturalnych..Urodziła się w Połocku w 1982 roku, studia wyższe miałam w Mińsku (Filologia Białoruska), magister politologii (EHU; Wilno, Litwa), dr nauk z zakresu filologii słowiańskiej (UMCS; Lublin, Polska).

Serhii Shebelist

Dr Serhii Shebelist – Członek Fundacji Open Culture (Ukraina, Połtawa)

Dr Serhii Shebelist (1984) – doktor Komunikacji Społecznej, docent na Wydziale Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego W. G. Korolenki w Połtawie. Dziennikarz. Absolwent Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego W. G. Korolenki w Połtawie, Wydział Filologiczny, kierunek studiów – Język ukraiński i literatura. Świat literatury i języka angielskiego (2006). Rozprawa doktorska „Cechy rozwoju współczesnej ukraińskiej eseistyk w układzie gatunków dziennikarskich” obroniony w Instytucie Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie (2009). Autor licznych publikacji w prasie, czasopismach, stronach internetowych i programów w Radiu Ukraine International, poświęconych problemom współczesnych procesów politycznych w Ukrainie, rzeczywistej historii narodowej, polityki pamięci i kultury. Mieszka w Połtawie.

Born in 1984  – PhD in Social Communications, Associate Professor at the Department of Journalism, V.G. Korolenko National Pedagogical University of Poltava, journalist, Ukraine. Graduated from V.G. Korolenko State Pedagogical University of Poltava, Philological Faculty, course of studies “Ukrainian Language and Literature, World Literature and English Language” (2006). PhD thesis “The Specificity of the Ukrainian Essay Writing Development in the System of Journalistic Genres” defended at the Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv (2009). Author of numerous publications in periodical press, web sites, and programs on Radio Ukraine International dedicated to problems of modern political processes in Ukraine, actual national history, policy of memory, and culture.

Dodaj komentarz