Zenowij Mazuryk / Зеновій Мазурик / Zenoviy Mazuryk. Premierowo!

Do chwili premiery Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie anonsujemy co w jego wnętrzu:

Zenowij Mazuryk

„Polityka kulturalna w niezależnej Ukrainie – niespełnione nadzieje i utracone możliwości. Co dalej?”

Dla nowej władzy, w nowych warunkach okresu przechodzenia od autorytaryzmu do demokracji, kiedy narastały wszystkie problemy społeczne, kultura stała się walizką bez rączki, którą ciężko nieść, ale której również nie można wyrzucić, ponieważ jest w niej coś cennego, tylko póki co nie wiadomo jak to wykorzystać.

Zenoviy Mazuryk

Зеновій Мазурик

Культу рна політика в незалежній Україні: не сповнені надії і втрачені можливості. Що далі?

Для нової влади у нових умовах перехідного періоду від авторитаризму до демократії, де загострилися всі соціальні проблеми, культура стала валізою без ручки: важко нести і кинути не можна, бо в ній є щось цінне, але поки невідомо що і як його використати.

Zenoviy Mazuryk

Cultural policy in independent Ukraine: unfulfilled hopes and lost opportunities. What is next?

Culture became a “suitcase without a handle” for the new authorities under the conditions of the transition period from authoritarianism to democracy, when all social problems became more pressing: it is too hard to carry but too precious to be thrown away because there is something valuable in it, but so far it is not sure how to use it.

Więcej niebawem na stronie czasopisma „Kultura Enter”: www.kulturaenter.pl