List otwarty w sprawie cenzury w Lublinie

 W sprawie uchwalenia w dniu 21 marca 2013 r. przez Radę Miasta Lublin „Stanowiska Rady Miasta w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian”

 W związku z uchwaleniem przez radę miasta 21 marca 2013 r. „Stanowiska Rady Miasta w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian” wyrażamy, uzasadnioną treścią tego dokumentu, obawę o próbę pozbawienia naszej fundacji i środowisk artystycznych i kulturalnych współpracujących z nami, podstawowego narzędzia realizacji naszych celów, które pragniemy implementować także w Lublinie – swobody ekspresji artystycznej, wolności twórczego wyrazu.

Karol Grzywaczewski - kolaż

Karol Grzywaczewski – kolaż

Stanowisko przyjęte większością 17 głosów przez cześć Radnych Rady Miasta Lublin sugeruje, iż dozwolone i obdarzone poparciem Rady Miasta Lublin będą jedynie te działania kulturalne i artystyczne, które mieszczą się w bliżej nie zdefiniowanym obrębie (za drukiem projektu grupy Radnych Lublina nr 915-1: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=184663&mode=a&d=T): „dobrego smaku”, „dobrych obyczajów”, „wymiaru estetycznego”, „wizji świata”, „wrażliwości”, „moralności” oraz „chrześcijańskich tradycji Lublina”, którym hołduje siedemnastu Radnych Rady Miasta Lublin.

Drugą istotną, fundamentalną i, z tych to też względów, niepokojącą kwestią jest nieskrępowany, odważny, jawny i bezpośredni pucz „dobrego smaku”, „dobrych obyczajów”, „wymiaru estetycznego”, „wizji świata”, „wrażliwości”, „moralności” oraz „chrześcijańskich tradycji Lublina” uznawanych przez cześć Radnych Rady Miasta Lublin, jakiego Rada Miasta Lublin dokonała dnia 21 marca 2013 r. na lublinianach, bez równoczesnego przy tym wyjaśnienia, co za tymi pojęciami stoi.

To dla nas dwa fakty jednoznaczne. Jest jednak wiele kwestii niejasnych. Kierowani pragnieniem rzetelnej informacji, zrozumienia argumentów drugiej strony i uniknięcia abstrakcyjnych, oderwanych od rzeczy dyskusji i chcąc – na tym pełnym niejasności etapie – uniknąć odwoływania się do zgodności stanowiska Rady Miasta Lublin z nadrzędną rzeczywistością prawną, oczekujemy dialogu.

Jednoznacznym jest też dla nas fakt postawienia lublinian, twórców kultury, artystów, twórców goszczących w tym mieście w obliczu arbitralnego nakazu i zakazu, anschluss-u sfery kultury i działalności artystycznej (w obrębie administracyjnym Lublina) do granic usankcjonowanych przez grupę obywateli miasta, inicjatorów uchwalonego stanowiska, wyznających konkretny, nie współdzielony przez wszystkich mieszkańców miasta i świata, światopogląd i to na sposób, który w zamyśle swoim odbiera odmiennym światopoglądom możliwość wyrażania i realizowania się w działalności kulturalnej i artystycznej.

Ale też jednoznacznym i najbardziej dotkliwym jest fakt, że jednocześnie granice te, wyznaczone wyżej wymienionymi, wsobnie zdefiniowanymi pojęciami, nie zostały dostatecznie określone, co – jak w przypadku każdego niedookreślenia – daje wielkie pole manewru, uniku i dowolności. Tym samym pozostawia się adresatów owych postanowień bezbronnymi.

Jest dla nas pierwszą potrzebą, by uniknąć błędnej interpretacji i oceny przyjętego przez Radę Miasta Lublin stanowiska w przedmiotowej sprawie i aby, w zgodzie z rzetelnym, dogłębnym rozpoznaniem stanowiska Rady, ustosunkować się i podjąć dalsze decyzje, wobec tych kwestii, które w zakresie nie dość ostrym i nie dość wyraźnym zasygnalizowane zostały pisemnie w uchwalonym stanowisku.

Stąd zwracamy się z kilkoma pytaniami do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Radnych Rady Miasta Lublin, a także bezpośrednio do indywidualnych sygnatariuszy „Stanowiska Rady Miasta w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian” oraz do Prezydenta Miasta Lublin:

1. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „dobry smak” użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin?

2. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „dobre obyczaje”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin?

3. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „wymiar estetyczny”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin?

4. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „wizja świata”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin? Jaka to jest wizja świata?

5. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „wrażliwości”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin? Jaka jest właściwa według Radnych Rady Miasta Lublin „wrażliwość”?

6. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „moralność”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin?

7. Co konkretnie oznacza i jaka rzeczywistość aksjologiczna stoi za pojęciem „chrześcijańskie tradycje Lublina”, użytym w dokumencie Rady Miasta Lublin?

8. Czy i jakie znaczenie wiążące Radę Miasta w jej działalności opiniodawczej i uchwałodawczej ma uchwalone dnia 21 marca 2013 r. „Stanowisko Rady Miasta w sprawie tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego pokolenia lublinian”?

9. Czy uchwalenie stanowiska Rady Miasta jest jednoznaczne z usankcjonowaniem, oficjalnym dopuszczeniem wypływających z tego stanowiska, lub założonych w tym stanowisku (niejasno) kryteriów ocen, wartościowania i opiniowania zjawisk kulturalnych i artystycznych w Lublinie?

10. Czy bliżej jeszcze nieokreślona rzeczywistość aksjologiczna, stojąca za pojęciami „dobrego smaku”, „dobrych obyczajów”, „wymiaru estetycznego”, „wizji świata”, „wrażliwości”, „moralności” oraz „chrześcijańskich tradycji Lublina”, wymienianych przez Radę Miasta w dokumencie, są – od dnia uchwalenia stanowiska – oficjalnym kryterium, równolegle stosowanym – obok innych kryteriów – w opiniowaniu i zatwierdzaniu budżetów instytucji kultury, przyznawaniu grantów na działalność kulturalną instytucji i osób indywidualnych, ocenie pracy samorządowych instytucji kultury i ocenie ich programów artystycznych, szczególnie tych, które „skandaliczną” działalnością w opinii niektórych Radnych już się odznaczyły?

11. Czy powstanie katalog kryteriów, w odniesieniu do którego artyści, działacze kultury z Lublina, Polski i świata będą mogli w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy ich zamiary kulturalne i artystyczne będą możliwe do zrealizowania na terytorium administracyjnym miasta Lublin, czy też nie będą miały na tym terytorium prawa bytu?

12. Kto z sygnatariuszy będzie o tym decydował?

Liczymy na zrozumiałe i wyczerpujące odpowiedzi.

Do wiadomości:

 Prezydent Miasta Lublin: Krzysztof Żuk

Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin: Katarzyna Mieczkowska-Czerniak

 Przewodniczący Rady Miasta Lublin: Piotr Kowalczyk

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin: Jarosław Pakuła, Mieczysław Ryba, Zbigniew Targoński

 Radni Rady Miasta Lublin: Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Jan Gąbka, Marek Jakubowski, Dariusz Jezior, Piotr Kowalczyk, Piotr Krzysztof Kuty, Zbigniew Ławniczak, Jadwiga Mach, Tomasz Pitucha, Stanisław Podgórski, Marcin Pogorzałek, Krzysztof Siczek, Sylwester Tułajew.

 Media

Podpisani:

Paweł Laufer – Prezes Zarządu Fundacji Open Culture, Lublin, Polska

Tatsiana Netbayeva – Wiceprezes Zarządu Fundacji Open Culture, Warszawa, Polska

dr Tomasz Kitliński – UMCS, University of Brighton

dr hab. Paweł Leszkowicz – UAM, University of Sussex

Andrij Lyubka – poeta, pisarz, tłumacz literatury, Ukraina

Andrej Chadanowicz – poeta, tłumacz, prezes Białoruskiego PEN-Centrum, Mińsk, Białoruś

Łukasz Grajewski – Członek Zarządu Fundacji Wspólna Europa, Warszawa, Polska

dr Serhij Szebelist – Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia W.G. Korolenki, Połtawa, Ukraina

Karolina Breguła – artystka multimedialna, Warszawa, Polska

Sieviaryn Kviatkouski – literat, kierownik grupy Budzma TV, Mińsk, Białoruś

Natalia Hładyk – Zjednoczenie Łemków, Centrum Kultury. im. B. I. Antonycza w Gorlicach, Gorlice, Polska

Szymon Pietrasiewicz – animator kultury, artysta, Lublin, Polska

Prof. Mykoła Riabczuk – Kijów, Ukraina

Monika Szewczyk – Dyrektor Galerii Arsenał, Białystok, Polska

Jacek Rachwald – Lublin, Polska

Andrei Dureika – artysta, Dusseldorf, Niemcy

Volodymir Topiy – artysta, Lwów, Ukraina

Harutyun Alpetyan – kurator, Armenia

Vladimir Us – artysta i kurator, prezes Stowarzyszenia Młodych Artystów „Oberliht”, Kiszyniów, Mołdawia

Paweł Hajncel – artysta, Łódź, Polska

Pete Paŭłaŭ – muzyk zespołu N.R.M., Mińsk, Białoruś

dr hab. Jacek Kochanowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

dr Mikołaj Iwański – ekonomista filozof,  Poznań, Polska

dr Rafał Jakubowicz – Uniwersytet Artystyczny, Poznań, Polska

Beata Anna Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM, Poznań, Polska

prof. Tomasz Polak – Pracownia Pytań Granicznych UAM, Poznań, Polska

Roch Dunin-Wąsowicz  – doktorant, Instytut Europejski, London School of Economics and Political Science

Czytaj także: Radny jest w nas. List zamknięty w sprawie cenzury powszedniej

Kategorie: Bez kategorii. Autor: admin. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O admin

Fundacja Open Culture – zmiany społeczne poprzez kulturę. Open Culture – otwieranie na kulturę, otwieranie poprzez kulturę. Zmiana poprzez kulturę. Kultura to dla nas narzędzie cichych, pokojowych rewolucji społecznych. To szczególnie ważne w odniesieniu do krajów postsowieckich, znajdujących się w obszarze naszego szczególnego zainteresowania. Open Culture Foundation – social change through culture. Open Culture – opening to culture, opening through culture. Change through culture. For us, culture is a tool of quiet, peaceful social revolution. It is especially important with regard to the post-Soviet countries within our area of interest.