Postuluj za reformą środków z UE dla NGO! My już się włączyliśmy.

Zbieranie podpisów pod 12 postulatami trwa! (Wejdź tutaj)

(Informacja ze strony Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych).

Nowa perspektywa UE: Podpisz dwanaście postulatów

Zapraszamy wszystkie organizacje, które chcą podpisać się jeszcze pod poniższym stanowiskiem, do kontaktu emailowego: reprezentacja@ofop.eu.

Z inicjatywy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstał pomysł na przygotowanie generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania, które mają zostać przedstawione stronie rządowej do konsultacji m.in. w kontekście uwzględnienia ich w Umowie Partnerskiej (Rządu z Komisją Europejską) oraz Programach Operacyjnych na okres 2014-2020. Tu można się pod nimi podpisać.

W celu określenia tego dokumentu uwzględniając różne perspektywy sektora pozarządowego, została powołana specjalna grupa robocza „12 postulatów”, złożona z dużych federacji oraz sieci organizacji pozarządowych ( po raz pierwszy przy jednym stole zasiedli reprezentanci organizacji wiejskich, ekologicznych oraz sieci organizacji innych branż), które w toku dyskusji wypracowały ostatecznie 5 postulatów generalnych oraz 12 postulatów szczegółowych, odnoszących się do przyszłej architektury funduszy europejskich.

Postulaty generalne zawierają ogólne zasady, które według organizacji powinny obowiązywać przekrojowo i stanowić jedne z głównych założeń funkcjonowania nowego systemu funduszy.

Zasady generalne mówią o:

 • Wzmocnieniu kapitału społecznego jako jednego z głównych celów wdrażania funduszy europejskich w Polsce,
 • Zasadzie partnerstwa jako podstawa racjonalnego zarządzania wdrażania funduszy,
 • Zasadzie pomocniczości jako konstytucyjnej podstawie realizacji polityk publicznych państwa, w tym finansowanych z funduszy europejskich,
 • Zrównoważonym rozwoju jako zasadzie strategicznej określającej celowość i sposób wydatkowania funduszy europejskich,
 • Zasadzie równości szans w programowaniu i wdrażaniu funduszy europejskich.

Wspomniane 12 postulatów, które stanowią konkretne, szczegółowe oczekiwania sektora, wynikające z pięciu zasad ogólnych, znajdują się w załączonym do niniejszego artykułu dokumencie. Dotyczą one następujących kwestii:

 1. Racjonalizacji i uproszczenia procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania),
 2. Zwiększenia dostępności środków finansowych dla małych organizacji, tak aby realnie poszerzyć środowisko instytucji zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych,
 3. Zwiększenia zdolności instytucjonalnych organizacji zaangażowanych w realizację określonych strategicznie priorytetów,
 4. Stworzenia przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania innowacji społecznych,
 5. Zwiększenia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w programowaniu strategicznym, monitoringu i ocenie efektów wdrażania funduszy,
 6. Zapewnienia udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości,
 7. Zwiększenia i zmianie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy,
 8. Wzmocnienia zasady partnerstwa poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie,
 9. Modernizacji mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych,
 10. Zapewnienia równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi,
 11. Zapewnienia systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję,
 12. Przeciwdziałania negatywnym efektom decentralizacji wdrażania funduszy.

Ponadto Federacja OFOP powoła w najbliższym czasie sekretariat konsultacji, który będzie spełniał rolę zarówno źródła wiedzy o procesie konsultacji ( w tym dokumenty, informacje z ministerstwa, wieści z regionów) jak i swoistego łącznika między stroną rządową i pozarządową, który ma ułatwić obu stronom konsultowanie nowej perspektywy finansowej funduszy 20140-2020.

Więcej informacji, już niebawem na portalu ngo.pl oraz stronie ofop.eu.

Zachęcamy organizacje do zapoznania się z dokumentem 12 postulatów oraz popierania inicjatywy Federacji OFOP i Fundacji Stocznia.

Sygnatariuszami postulatów są:

 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Polska Sieć Lokalnych Grup Działania
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu „EAPN”
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych „WRZOS”
 • Związek Stowarzyszeń „Mazowiecki LEADER”

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem na portalu ngo.pl